Organisatiestructuur

Het GRMN bestaat uit vier locatie teams die multidisciplinair zijn samengesteld. Er werken verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden naast specialisten ouderengeneeskunde (dit zijn speciaal opgeleide artsen met betrekking tot ouderenzorg en revalidatie), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkenden en psychologen.

Er wordt zo nodig beroep gedaan op externe deskundigheid. Bijvoorbeeld in de functies van geriater, revalidatiearts, zijnde specialisten in het ziekenhuis.

De aansturing van de teams ligt bij twee teammanagers, die elk verantwoordelijk zijn voor twee locaties. Zij werken nauw samen met de aan de locatie verbonden specialist ouderengeneeskunde en geven samen uitvoering aan het revalidatiebeleid.

De manager GRMN is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het GRMN als geheel en geeft leiding aan de teammanagers. Jaarlijks worden de te behalen resultaten vastgelegd in het managementteam van de zorgorganisatie waartoe het GRMN behoort.

Aan het GRMN is een beleidsfunctionaris verbonden die de ontwikkeling en uitvoering van het revalidatiebeleid mede vormgeeft, ondersteunt en begeleidt.

 

Het revalidatiebeleid komt waar mogelijk met betrokkenheid vanuit de locatieteams tot stand. De evaluatie met de revalidant zorgt voor belangrijke informatie waarop het revalidatiebeleid mede ontwikkeld wordt.

 

Het GRMN-opnamebureau draagt zorg voor de plaatsing van revalidanten vanuit de ziekenhuizen en begeleidt revalidanten (en hun naasten) tijdens de ontslagfase.

De beleidsfunctionaris en het GRMN-opnamebureau ressorteren direct onder de manager GRMN.